Framtidens simhallar

Inga oönskade klorföreningar bildas

Ingen korrosion

Barriäravdödning

Avdödning med avancerad oxidationsteknik AOT görs också med hydroxylradikaler. Hydroxylradikalerna oxiderar sönder mikroorganismerna. Samma oxidationsprocess omvandlar också organiska partiklar till koldioxid och vatten. Det frigör klor från bundet klor. Oxidationstekniken placeras efter sandfiltret i syfte att oxidera det vatten som går vidare till bassängen.

Depåavdödning i sandfilter

Depåavdödning med LED-lampor i sandfilter i kombination med barriäravdödning med AOT efter sandfilter ger ökad redoxhalt (desinficerande effekt)

Minskad klorhalt ger lägre energiförbrukning

Med en kompletterande teknik med LED-lampor och AOT möjliggörs en sänkt energiförbrukning. Backspolningsbehovet minskar och man gör en mindre förlust av uppvärmt bassängvatten. Dessutom kan man minska ventilationen, som ger lägre elförbrukning och mindre energiavgång från vattenvolymen. En kompletterande bassängtäckning kan bidra ytterligare. Upp till 40% av ventilationsenergin sparas med den nya metoden.

Minskad kloridhalt ger längre livslängd

Samtida forskning är samstämmig när det gäller kloriders negativa inverkan på byggnadsstrukturer. Projektet Framtidens simhallar har därför påbörjat en projektdel som syftar till att kunna beräkna vinster i livslängd genom att minska ackumuleringen av klorider. Projektdelen omfattar topsning av klorider på olika ytor i simhallar för att uppskatta den kvarvarande livslängden. Byggnadens kvarvarande livslängd kanske fördubblas med den nya metoden.