Tjänster

Informationstjänster

Teknikmarknad matchar kommunala investeringsplaner med ledande miljöteknik. Matchningarna görs som oberoende insatser där vi utgår från en given investeringssituation och levererar förslag på etablerad och ny teknik. Allt oftare är kunderna intresserade av att ta del av ny teknik, som även ska kombineras med befintliga eller nya system. Genom att vi har upparbetat goda kontakter med hundratals kommuner, inom sammanlagt tolv olika kommunala miljöteknikområden, besitter vi även en bred kunskap kring kommunala behov samt erfarenheter av olika lösningar.

Förstudier

Svensk och internationell miljöteknik utvecklas i högt tempo. Det är svårt för de flesta kommuner att få en bra överblick av ny teknik, eftersom det ofta går många år mellan upphandlingstillfällena. Som första steg i en tänkt investering och upphandling, utgör miljöstrategiska förstudier ett viktigt inslag. I de förstudier som Teknikmarknad levererar fokuserar vi på lokala förhållanden samtidigt som vi belyser generella förhållanden. Resultatet blir ett första underlag till beslut om en fortsatt utredning med lokal förankring, där en ny faktadel har fogats till att exempelvis besluta om strategin för en given upphandling.

Systemintegration

Leverantörer av ny miljöteknik utgörs vanligtvis av mindre företag. Teknikmarknad har specialiserat sig på att kartlägga leverantörer och ny intressant teknik samt att föreslå hur olika teknikdelar kan kombineras. Vi på Teknikmarknad kallar det systemintegration och det innebär att vi utifrån de bästa delar som finns skapar de bästa kombinationerna. Inom internationell affärsverksamhet kallas detta “Best of Breed”, vilket är väl etablerat inom exempelvis bilindustrin och telekomindustrin. I arbetet med att skapa mer hållbara och miljövänliga lösningar, utgör systemintegration en väsentlig del i att kunna utnyttja den senaste och bästa tekniken.